انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: مکانیسم جدیدی از تنظیم RNA در سلول های بنیادی جنینی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
تیمی از محققین در UCLA مکانیسم جدیدی از تنظیم RNA را در سلول های بنیادی جنینی کشف کرده اند. این یافته ها شواهد قوی را ارائه می دهند که یک مدیفیکاسیون شیمی(تگ) روی RNA نقش کلیدی را در تعیین توانایی سلول های بنیادی جنینی برای سازش به هویت های سلولی مختلف بازی می کند. به گزارش"انجمن آرپی، لبر و اشتارگات در ایران" به نقل ازmedicalnewstoday، این مطالعه نشان می دهد که حذف یا ناک اوت کردن یک جزء کلیدی از ماشینی که این تگ شیمیایی( تحت عنوان m6A و N6- متیل آدنوزین) را روی RNA قرار می دهد به طور قابل توجهی سلول های بنیادی جنینی را از تمایز به انواع سلول های بیشتر باز می دارد. یک ویژگی کلیدی سلول های بنیادی جنینی توانایی آن ها در تمایز به انواع مختلف سلول ها است. با این حال، به جای رهسپار شدن به یک سرنوشت خاص زمانی که آن ها به وسیله سیگنال هایی مورد تمایز قرار می گیرند، این سلول های بنیادی جنینی که توانایی کاهش یافته ای برای مکان m6A دارند در یک حالت معلق گیر می افتند، هرچند به ظاهر سالم می آیند. تگ m6A یکی از معمول ترین مدیفیکاسیون های شناخته شده برای محققین است.
در این مطالعه محققین آنالیز کردند که چه RNAهایی با m6A تگ شده اند و جایگاه مدیفیکاسیون های m6A در امتداد RNAهای سلول های بنیادی جنینی انسانی و موشی را مورد بررسی قرار دادند. این آنالیزها بیان می کند که سطح بالای الگوهای m6A حفاظت شده بین انسان و موش پیشنهاد می کند که m6A دارای عملکردهای حفظ شده ای در سلول های بنیادی جنینی موش و انسان است. علاوه براین به نظر می رسد که RNAهایی با تگ های m6A در سلول، در مقایسه با RNA های فاقد آن ها سریع تر تجزیه شده و دارای نیمه عمر کوتاه تری هستند. مطالعات نشان می دهد که حذف ژن METTL3 که آنزیمی را کد می کند که موجب قرار گرفتن تگ m6A روی RNA می شود به طور شدید مانع از تمایز سلول های بنیادی جنینی به سلول های پیش ساز عصبی و روده ای می شود.