انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: :آزمایشهای بالینی بسیارگسترده جهت بیماران مبتلابه دژنراسیون ماکولاAMD
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
کمپانی Regenerative Patch Technologies یک کمپانی معتبرمی باشدکه درزمینه مطالعات دردرمان های مشتق شده از سلول های بنیادی شبکیه درارتباط با 5 بیمار مبتلا به دژنراسیون ماکولا AMDنوع خشک درآزمایشات تالینی شرکت کرده بودندبه گزارش"انجمن حمایت ازبیماران چشمی شبکیه\آرپی،لبرواشتارگات)در ایران"نتایج بسیارخوبی دربرداشته است. در آزمایش بالینی فاز 1 / 2a جهت این بیماران جهت درمان از " Patc" یک لایه از سلول های اپیتلیال رنگدانه شبکیه (RPE) در یک داربست مصنوعی استفاده گردید.  این روش درمانی که با نام (CPCB-RPE1)که در کالیفرنیاشناخته شده است.
یکی ازبیماران که درآزمایش شرکت داشت، توانست با بهبودی چشمگیرخود 17خط حدود 3 خط در یک نمودار چشم پزشکی را شناسایی وبخواند وبیماردیگرباهمین روش توانستنددید چشم خود را حفظ کند.همچنین2بیماردیگرنسبتابهبودیافتند،امادراین آزمایش یک بیمار" Patc"را به علت ریزش آن در زیر شبکیه نتوانست دریافت کند. دراین روش هیچ مدرکی دال براینکه بیماران یاخطرمواجه شوندگزارش نگردید ومسائل ایمنی با درمان آنهابخوبی مشاهده گردید.محققان همچنین گزارش دادند که بهبودچشمگیری در درمان شبکیه این  بیماران که تزریق وپیوندبرروی انها صورت گرفته حاصل شده آنهاباتصویربرداری نشان دادندکه سلول های RPE پیوند شده با گیرنده های نوری یا همان فوتورسپتورهاکه وظیفه اشان امکان دیدن را مهیا می کند،ارتباط برقرارنمودند.در افراد مبتلا به AMD نوع پیشرفته، سلول های RPE تخریب وباعث از دست رفتن فتورسپتورهامی شوند. سلول های RPE نقش کلیدی وعملکرد حمایتی حیاتی برای فتورسپتورها انجام می دهنداز جمله تغذیه و مدیریت ضایعات.سلول های RPE مورد استفاده در این روش درمانی جدیدRegenerative Patch از سلول های بنیادی جنینی انسان حاصل می شود.
این شیوه درمانی برپایه داربستی بنام Bruchمشخص می شود، که در افراد مبتلا به AMD شکسته می شود. غشای Bruch همچنین به عنوان مانع خونی شبکیه شناخته می شود، که عملکردمهمی را در شبکیه انجام وهمچون هماهنگی جهت ضایعات و تغذیه سلول ها و دریافت عناصر غذایی از عروق شبکیه رامدیریت می کتد.استفان رز دبیرعلمی بنیاد مبارزه با نابینایی ابرازنموده بیمارانی که دچار بیماری AMD نوع خشک پیشرفنه هستندگزینه ها بسیارمحدودبرای حفظ و یا بازگرداندن بینایی خود هسند. نتایج اولیه پروژه کالیفرنیا خبربسیار  خوب برای این بیماران است. ما منتظر فراگیری بیشتر نتایج این روش تحقیقات در مورد درمان بیماران در این آزمایشات بالینی خواهیم بود.نتایج اولیه این آزمایش بالینی در مجله Science Translational Medicine  به صورت آنلاین منتشر شده است. نویسندگان مقاله شامل Mark Humayun، MD، PhD در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی (USC)، امیر کاشانی دکترا وجراح دردانشگاه USC؛ و دنیس کلگ، دبیر علمی که در دانشگاه کالیفرنیاست. این پروژه برای توسعه داربست" Patc"درمان شبکیه دانشگاه ویسکانسین-مدیسون.توسط صندوق مبارزه با نابینایی تامین مالی شده است.
مترجم:محسن سروش