انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران

نسخه‌ی کامل: : مزیت های دخیل در مزایایی بینایی پیوند سلول برای درمان تخریب شبکیه
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
پیوند سلول های شبکیه برای اثبات مزایای بالقوه آن ها در درمان بیماری های نابینا کننده در جانوران مورد مطالعه قرار گرفته است. پیش سازهای گیرنده نوری به مدل های جانوری تخریب شبکیه وراثت مندلی گرافت شده اند و سلول های اپی تلیالی رنگ دانه دار شبکیه برای احیای عملکرد بینایی در مدل های جانوری تخریب ماکولای مرتبط با سن(AMD) و اخیرا در بیماران مورد استفاده قرار گرفته است. سلول درمانی بیش از ژن درمانی اصلاح کننده در تخریب وراثتی شبکیه می تواند بر ناهمگونی ژنتیکی غلبه کند و این امر از طریق یک درمان برای همه اشکال ژنتیکی بیماری صورت می گیرد. در تخریب ماکولای مرتبط با سن، وجود آلل های خطر متعدد از استفاده پیش گیرانه از ژن درمانی جلوگیری می کند. به طور مکانیکی، آزمایشات پیوند پیش سازهای گیرنده نوری اهمیت تبادل مواد سیتوپلاسمی بین سلول های گرافت شده و سلول های میزبان برای احیای عملکردی را آشکار ساخته است که یک مکانیسم غیر مترقبه و یک مفهوم جدید است. برای پیوند سلول های اپی تلیالی رنگ دانه دار شبکیه، مکانیسم های پشت پرده مزایای درمانی تنها تا حدی درک شده اند و کارآزمایی های بالینی در دست انجام هستند. مطالعات جذاب که توصیف کننده نحوه ایجاد روشها برای تولید پیوند سلولها و نشان دادن فواید کاربردی برای بینایی است ، بررسی می شوند.