انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
سلول های بنیادی خاص بافت استرومایی لیمبال وپتانسیل تمایزی آن به سلول اپی تلیام قرنیه - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: مقالات (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=8)
+--- موضوع: سلول های بنیادی خاص بافت استرومایی لیمبال وپتانسیل تمایزی آن به سلول اپی تلیام قرنیه (/showthread.php?tid=3217)سلول های بنیادی خاص بافت استرومایی لیمبال وپتانسیل تمایزی آن به سلول اپی تلیام قرنیه - سعیده - 1394 / 1 / 21

*مقاله ای به نقل از بنیان باعنوان: سلول های بنیادی خاص بافت استرومایی لیمبال و پتانسیل تمایزی آن ها به سلول های اپی تلیالی قرنیه*

از ایجاد اولین رده سلولی بنیادی جنینی انسانی(hES) تا تکوین سلول های بنیادی پرتوان القاشده(iPS)؛ به خوبی مشخص شده است که سلول های بنیادی خاص هر بافت قادر به تمایز به انواع سلول های سوماتیک خاص هستند. شناسایی فرایندهای کلیدی مانند مسیرهای سیگنالینگ و نقش ریز محیط در تکوین اپی­درمال/اپی­تلیال سرنخ های مهمی را برای ایجاد روش ها/پروتکل های تمایزی متنوع انواع سلول های اپی تلیالی خاص ارائه کرده است. اینجا، ما روشی را با جزئیات برای جداسازی سلول های بنیادی خاص بافت، شبیه سازی ریز محیط شان برای به دست آوردن ویژگی های سلول های بنیادی و پتانسیل تمایزی آن ها به سلول های اپی تلیالی قرنیه توصیف کرده ایم.