انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
:استفاده از CRISPR-Cas9 برای تولید iPSCهای اتولوگ تصحیح ژنی شده برای درمان تخریب وراث - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: مقالات (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=8)
+--- موضوع: :استفاده از CRISPR-Cas9 برای تولید iPSCهای اتولوگ تصحیح ژنی شده برای درمان تخریب وراث (/showthread.php?tid=5416):استفاده از CRISPR-Cas9 برای تولید iPSCهای اتولوگ تصحیح ژنی شده برای درمان تخریب وراث - صدف - 1396 / 4 / 17

 سلول های بنیادی پرتوان القایی مشتق از بیمار(iPSCs) امید زیادی را برای جایگزینی سلول های اتولوگ ایجاد کرده اند . با این حال، برای بسیاری از بیماری  های وراثتی، تیمار احتمالا ترمیم ژنتیکی پیش از پیوند را نیاز خواهد داشت.  تکنولوژی های ویرایش ژنی برای این کاربرد مفید هستند. هدف این مطالعه ایجاد یک استراتژی ویرایش ژنومی بواسطه CRISPR-Cas9 برای هدف قرار دادن و تصحیح سه نوع واریته بیماری زای شایع در iPSCهای مشتق از بیماران بود:1) اگزونی 2) اینترونی عمیق و 3) بدست آوردن عملکرد غالب. ما یک استراتژی ترمیمی هدایت شده به صورت همولوژی را ایجاد کردیم که یک Alu insertion همولوگ را در اگزون 9 کیناز مرتبط با سلول های زایا(MAK) هدف قرار می دهد و احیای رونوشت یا پروتئین را در سلول های بیمار نشان داد. ما یک رویکرد انتهای پیوسته غیر همولوگ(NHEJ) به واسطه CRISPR-Cas9 را برای ایجاد یک عامل اصلی‌آمائوروزیس مادرزادی لبر اعمال کردیم( موتاسیون پردازش کریپتیک IVS26‌در CEP290) و تصحیح رونوشت و پروتئین در iPSCهای بیماران را نشان دادیم. اخیرا، ما راهنماهای CRISPR خاص آلل را طراحی کردیم که به طور انتخابی آلل جهش یافته  را هدف قرار می دهد و  انتقال بعدی آن  به هم iPSCهای بیماران در آزمایشگاه و هم به شبکیه خوک در شرایط in vivo، یک چارچوب و توقف زودرس را ایجاد کرد که مانه از رونویسی واریته های بیماری زا شد. استراتژی های ایجاد شده در این مطالعه راه را برای تصحیح طیف وسیعی از واریته های ژنتیکی در ژن هایی که موجب تخریب وراثتی شبکیه می شوند، هموار خواهد کرد.
 سلول های بنیادی پرتوان القایی مشتق از بیمار(iPSCs) امید زیادی را برای جایگزینی سلول های اتولوگ ایجاد کرده اند . با این حال، برای بسیاری از بیماری  های وراثتی، تیمار احتمالا ترمیم ژنتیکی پیش از پیوند را نیاز خواهد داشت.  تکنولوژی های ویرایش ژنی برای این کاربرد مفید هستند. هدف این مطالعه ایجاد یک استراتژی ویرایش ژنومی بواسطه CRISPR-Cas9 برای هدف قرار دادن و تصحیح سه نوع واریته بیماری زای شایع در iPSCهای مشتق از بیماران بود:1) اگزونی 2) اینترونی عمیق و 3) بدست آوردن عملکرد غالب. ما یک استراتژی ترمیمی هدایت شده به صورت همولوژی را ایجاد کردیم که یک Alu insertion همولوگ را در اگزون 9 کیناز مرتبط با سلول های زایا(MAK) هدف قرار می دهد و احیای رونوشت یا پروتئین را در سلول های بیمار نشان داد. ما یک رویکرد انتهای پیوسته غیر همولوگ(NHEJ) به واسطه CRISPR-Cas9 را برای ایجاد یک عامل اصلی‌آمائوروزیس مادرزادی لبر اعمال کردیم( موتاسیون پردازش کریپتیک IVS26‌در CEP290) و تصحیح رونوشت و پروتئین در iPSCهای بیماران را نشان دادیم. اخیرا، ما راهنماهای CRISPR خاص آلل را طراحی کردیم که به طور انتخابی آلل جهش یافته  را هدف قرار می دهد و  انتقال بعدی آن  به هم iPSCهای بیماران در آزمایشگاه و هم به شبکیه خوک در شرایط in vivo، یک چارچوب و توقف زودرس را ایجاد کرد که مانع از رونویسی واریته های بیماری زا شد. استراتژی های ایجاد شده در این مطالعه راه را برای تصحیح طیف وسیعی از واریته های ژنتیکی در ژن هایی که موجب تخریب وراثتی شبکیه می شوند، هموار خواهد کرد.