انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
سیستم ایمنی، ترمیم بافت چشم گورخرماهی را کنترل می کند - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: اخبار چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=5)
+--- موضوع: سیستم ایمنی، ترمیم بافت چشم گورخرماهی را کنترل می کند (/showthread.php?tid=5470)سیستم ایمنی، ترمیم بافت چشم گورخرماهی را کنترل می کند - سایه سایت - 1396 / 5 / 30

به گزارش"انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران"به نقل از بنیان medicalxpress، در سطح سلولی، شبکیه چشم گورخرماهی و انسان بسیار مشابه اند، در حقیقت هردو Müller glia دارند. Müller glia یک سلول بنیادی قابل القا است که به گورخرماهی قابلیت ترمیم می دهد.
در گزارش بدست آمده از مطالعات این گروه بیان شد. شواهدی یافت شده است که نشان می دهد میکروگلیا ( یک نوع سلول که در سیستم ایمنی اکثر مهره داران وجود دارد)  Müller gliaرا برای پاسخ ترمیمی شبکیه کنترل می کند.
در این مطالعه محققان مدلی را بوجود آوردند که در آن بیماری های مربوط به از بین رفتن شبکیه مانند رتینیت پیگمانتازوآ درمان شود. در گورخرماهی بوسیله ی تلقیح یک ژن مربوط به یک آنزیم خاص به سلول های استوانه ای شبکیه ی چشم این کار به صورت طبیعی انجام می گیرد.
بعد از اینکه کارایی گیرنده های نوری از بین رفت محققان شروع به بررسی پاسخ سیستم ایمنی  نمودند  با پیگیری فعالیت سه نوع سلول ایمنی نشان دارشده با فلوئورسانس در اطراف چشم مانند نوتروفیل ها، میکروگلیا، و ماکروفاژهای محیطی شدند. آن ها می توانند فعالیت سلول های بنیادی را بوسیله ی میکروسکوپ سه بعدی از شبکیه ماهی بررسی نمودند و نوتروفیل ها (نوعی از سلول های ایمنی که اولین پاسخ دهنده به آسیب بافتی است) را یافتند که به شدت به مرگ گیرنده های نوری پاسخ می دهند.
آن ها همچنین دریافتند که ماکروفاژهای محیطی آسیب را شناسایی می کنند. اما نمی توانند به خون نفوذ کنند تا به سلول های مرده دسترسی داشته باشند. میکروگلیا تنها سلول هایی می باشند که هم به آسیب پاسخ می دهند و هم به سلول های آسیب دیده دسترسی پیدا می کنند. پس میکروگلیا ها بخوبی آسیب را شناسایی کرده و به موقع در محل آسیب حضور می یابند.
بر اساس شواهد بدست آمده از میکروگلیا هنگام آسیب، محققان آزمایشی را روی گورخرماهی با استفاده از آنزیم های مخصوصی برای میکروگلیا و سلول های مخروطی در نظر گرفتند، هر دونوع سلول را به ترتیب حذف نمودند تا نقش میکروگلیا را در ترمیم شناسایی کنند. آنها دریافتند که زمانی که میکروگلیا حذف می شوند تقریبا Müller glia هیچ فعالیت ترمیمی را تا سه روز در قیاس با گروه شاهد نشان نمی دهند.
سپس آنها از داروهای ضد التهاب ( دگزامتازون) استفاده نمودند تا سرعت افزایش ترمیم بافت شبکیه را در گورخرماهی بسنجند.  میکروگلیا به 2 صورت تعریف می شوند  M1  که در معرض ضد التهاب ها قرار گرفتند و M2 که در معرض قرار نگرفتند. محققین باور دارند که عبور میکروگلیاهای در معرض دارو قرار گرفته از فاز 1 به فاز 2 سریع تر است، آن ها از این طریق توانستند توانایی گورخرماهی را در ترمیم شبکیه افزایش دهند.
پس از استفاده از آنزیمی که سلول مخروطی بعد از ازبین رفتن در ماهی تولید می کنند، محققان یک ضد التهاب را به آب آن ها اضافه کردند تا پاسخ میکروگلیا را پایش کنند. در این روند 30% افزایش ترمیم شبکیه در روز 4 در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نمودند.
در این مطالعه تنها 3 نوع سلول ایمنی بررسی شد و ممکن است انواع دیگری از سلول ایمنی باشند که نقشی مشابه را ایفا می کنند که امید است در آینده انواع و مکانیزم عمل آن مورد بررسی قرار گیرد.محققان امید دارند با ارتقا قدرت ترمیم درچشم گورخرماهی چگونگی ترمیم در چشم انسان را دریابند. زیرا این دو اشتراکات بسیاری در کنترل مکانیزم ترمیم دارند.