انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران
: کپسیدهای مهندسی شده برای انتقال موثر ژن به چشم - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران (http://rpsiran.ir/forum/.)
+-- انجمن: اخبار و اطلاعات پزشکی و چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: اخبار چشم پزشکی (http://rpsiran.ir/forum/./forumdisplay.php?fid=5)
+--- موضوع: : کپسیدهای مهندسی شده برای انتقال موثر ژن به چشم (/showthread.php?tid=5765): کپسیدهای مهندسی شده برای انتقال موثر ژن به چشم - صدف - 1399 / 6 / 14

یک رویکرد طراحی منطقی منتج به واریته های جدیدی از کپسیدهای ویروسی مرتبط با آدنو(AAV) شده است. این کپسیدها ویژگی ترانسداکشن این کپسیدها در شبکیه و قرنیه موش ها را افزایش داده است.
به گزارش "انجمن حمایت ازبیماران چشمی آرپی،لبر و اشتارگات در ایران " به نقل از medicalxpress، انتقال ژنی موثر این واریته در بافت پریمات های غیر انسانی ثابت شده است. واریته های AAV2 و AAV5 مدیفه شده از نظر کپسید که در مطالعه چاپ شده در ژورنال Human Gene Therapy توصیف شده اند می توانند کارایی و اختصاصیت استفاده بالقوه از ژن درمانی برای طیف وسیعی از بیماری های چشمی را افزایش دهند.
دومین ساختاری کپسید AAV به بلوک ساختاری پایه بسیاری از وکتورهای ژن درمانی تبدیل شده است. اما مزیت های نسل جدید ذکر شده از این وکتور که نوآوری آن مربوط به بیولوژی ساختاری آن و طراحی هوشمندانه بلوک های ساختاری آن  است، امید زیادی را برای ژن درمانی بیماری های چشمی ایجاد کرده است.